Contact information

ASEAN Studies Centre MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

Call Now.

สวัสดีปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เตรียมมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเตรียมจัดงาน ASEAN Cultural Day ครั้งที่ ๑ ในวาระการเป็นประธานอาเซียนปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ. ดร. อธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในการนี้ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด พร้อมด้วยภริยา คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินงานให้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

อนึ่ง ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และ คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ นั้น เป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ต่อสังคมและประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดำรงตนเป็นแบบอย่างแก่สังคมเป็นที่ประจักษ์

สำหรับการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครั้งนี้ยังมีผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการในสาขาอื่นๆประกอบด้วยพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ ยุวสงฆ์ นักวิชาการ นักวิจัย นักกิจกรรม สมาคมและองค์กรต่างๆ ที่มีผลงานโดดเด่น ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์อาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”

ในการนี้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา เปิดเผยว่า การคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น ผู้มีผลงานโดดเด่นต่อพระพุทธศาสนา เครือข่ายเยาวชน องค์กรภาครัฐ และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคม มอบกำลังใจแก่ผู้ปิดทองหลังพระ เชิดชูคนดี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน” ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที