Contact information

ASEAN Studies Centre MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

Call Now.

9 มกราคม 2562 วันนี้ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาและพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เข้าประชุมและชี้เเจงต่อคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การทำความร่วมมือเครือข่ายอาเซียนศึกษา(MOU) ของศูนย์อาเซียนศึกษาระหว่างสำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและศูนย์วัฒนธรรมมอญ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในการนี้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงมีมติเห็นชอบและอนุมัติความร่วมมือระดับสำนักของมหาวิทยาลัยโดยอนุวัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2553

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ในแผนศูนย์อาเซียนศึกษา ระยะ 5 ปี การทำงานโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (Network) จะส่งผลให้ศูนย์อาเซียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มกำลังและประสิทธิภาพพร้อมกับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย