บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ Thaijo 2

Just in : 17-18 กันยายน 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ Thaijo 2 เพื่อพัฒนาวารสารในระบบออนไลน์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์บ้านสิรินทร สำนังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

admin

admin

Translate »