ดร.ลำพอง กลมกูล เป็นผู้ทรงทรงคุณวุฒิ Focus Group discussion

Just in : วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  ดร.ลำพอง กลมกูล  ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้ทรงทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group discussion) ดุษฎีนิพนธ์ : เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของสังคมเมืองผ่านระบบสื่อออนไลน์ (ร่างงานวิจัย – https://bit.ly/32FehKd) ของนิสิตนำเสนอ: นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช ผอ.กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบโปรแกรม Zoom

admin

admin

Translate »