วารสารพุทธอาเซียนศึกษา Buddhist ASEAN Studies Journal (BASJ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา Buddhist ASEAN Studies Journal (BASJ)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
…..
1. การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของพระนิสิตต่างประเทศกับพระนิสิตไทย
ในจังหวัดเชียงราย โดย อานุรักษ์ สาแก้ว, PhraTumingala Chantasiri
2. พระพุทธศาสนาเถรวาท: บทบาทพระสงฆ์ในจารึกนครวัด
สมัยหลังพระนคร โดย พระมหาสุทัศน์ วรรณทอง
3. การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน:
พหุกรณีศึกษา โดย พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, พิเชฐ ทั่งโต, ลำพอง กลมกูล
4. นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุต่อการพัฒนาประเทศในอาเซียน โดย อณิษฐา หาญภักดีนิยม
5. การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในสังคมไทยและประชาคมอาเซียน โดย บุษบง ธัยมาตร
6. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับ AEC: กรณีศึกษาอำเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย เกวลี บุญเทียน
7. การพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธีในระดับอาเซียน โดย พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ
8. บทวิจารณ์หนังสือ อินเดีย พ.ศ. ๑๒๖๖ (A Memoir of Pilgrimage to The Five Regions of India) โดย พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
….
รายละเอียดตามลิงค์
admin

admin

Translate »