กรอบการวิจัย CBPAR : แนวคิดและการการพัฒนา

        การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน (CBPAR) เป็นแนวทางการทำงานร่วมกันในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตลอดกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การตั้งคำถามการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการเผยแพร่ผลการวิจัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขข้อกังวลในทางปฏิบัติของผู้คนในชุมชน
      กรอบ CBPAR เริ่มต้นด้วยปัญหาของชุมชนการดำเนินการที่เสนอหรือกลยุทธ์จากนั้นสนับสนุนหรือปรับปรุงการดำเนินการนี้ด้วยการวิจัยที่อิงกับชุมชนและมีส่วนร่วมฉันกำหนดกรอบการวิจัยให้เป็น: COMMUNITY BASED
  • มีพื้นฐานมาจากความต้องการประเด็นข้อกังวลและ กลยุทธ์ของชุมชนและองค์กรในชุมชนที่ให้บริการพวกเขามีส่วนร่วม
  • การมีส่วนร่วมโดยตรงกับชุมชนและความรู้ของชุมชนในกระบวนการวิจัยและผลลัพธ์ของการดำเนินการตามพื้นฐานและการกำหนดเป้าหมาย
        โดยธรรมชาติ CBPAR เป็นงานวิจัยประยุกต์ พยายามที่จะเปลี่ยนประเด็นที่มีความสำคัญต่อชุมชนและมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
          ในการวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการกับข้อกังวลทางสังคมของพวกเขา ได้มาจากแนวทางการวิจัยหลายอย่างที่มีพื้นฐานมาจากชุมชนที่ร่วมมือกับนักวิจัย (เช่นการวิจัยโดยชุมชน) หรือสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมในทุกด้านของกระบวนการวิจัย (เช่นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ)
   ในฐานะที่เป็นกรอบสำหรับการวิจัยที่ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน CBPAR จึงมองว่า ความรู้ของชุมชนเป็นสิ่งที่มีค่าในการเปิดเผยในรูปแบบของชุดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เพราะในบางครั้งประเด็นทางสังคมหรือประเด็นในชุมชนที่ซับซ้อนมักไม่สามารถเข้าใจหรือแก้ไขได้ดีโดยการแทรกแซงผ่านการวิจัยจากภายนอกชุมชน ซึ่งมักมีผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง
          ดังนั้นชุมชนควรมีการรวมและร่วมมือกันอย่างเท่าเทียมกันในการระบุการวิจัยและการแก้ไขปัญหาของชุมชนมีคุณค่าและความชอบธรรมบนทุนฐานองค์ความรู้ของทุกคนในชุมชน CBPAR มีเป้าหมายเฉพาะ การวิจัยร่วมกันที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและการดำเนินการซ้ำๆ แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า CBPAR เชื่อมโยงการวิจัยและการดำเนินการโดยตระหนักว่าการดำเนินการทางสังคมต้องการการวิจัยเพิ่มเติมและการวิจัยทางสังคมจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง
รวบรวม :พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร.
นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
เผยแผ่: พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์อาเซียนศึกษา
admin

admin

Translate »