พระมหานคร คุณวฑฺฒโน ถวายคอมพิวเตอร์ศูนย์อาเซียนศึกษา

Just in : วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พระมหานคร คุณวฑฺฒโณ, นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มอบถวายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง แก่ศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมี พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เป็นผู้เเทนรับมอบ

 

admin

admin

Translate »