การประชุมคณะกรรมการปริวรรตคัมภีร์โบราณลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1/2565

Just in: วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,รศ.ดร.,รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปริวรรตคัมภีร์โบราณลุ่มน้ำโขง (Hybrid Meeting) ซึ่งเป็นคัมภีร์กัมมัฏฐานโบราณเขียนด้วยอักษรไทลื้อ โดยมี พระมหาธีรพงศ์ ธีรวํโสและ พระมนตรี ปภสฺสโร เป็นผู้ปริวรรต โดยคณะกรรมการมีมติให้คณะปริวรรตคัมภีร์ปรับปรุงรายละเอียดและแก้ไขเพิ่มต้นฉบับคัมภีร์เพื่อเผยแพร่เป็นลำดับต่อไป
การประชุมมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมดังนี้ พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส, พระมหาสมเดช ตปสีโล,พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโนและพระมหาดวงติ้บ ปริยตฺติธารี
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายปริวรรตคัมภีร์ รวบรวมคัมภีร์และจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อทำฐานข้อมูลคัมภีร์พระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อรักษาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นร่วมกันว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเเลกเปลี่ยนงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาในระดับภูมิภาค นับว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่งของศูนย์อาเซียนศึกษาที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน เพราะคัมภีร์เก่าแก่เหล่านี้คืออัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ ความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีของผู้คน การปริวรรตคัมภีร์ไม่เพียงแต่จะเป็นการอนุรักษ์ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชาติพันธุ์ สังคม และประเทศชาติได้ดีเป็นอย่างยิ่ง
พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เสนอว่า คณะกรรมการได้กำหนดปริวรรตคัมภีร์เพิ่ม ๓ ฉบับคือ คัมภีร์กัมมัฏฐานหลวง ต้นฉบับล้านนา คัมภีร์วิสุทธิมรรค ต้นฉบับจากเชียงตุง คัมภีร์กัมมัฏฐานสำเร็จยม ต้นฉบับจากหลวงพระบาง ซึ่งจะดำเนินการภายหลังคัมภีร์กัมมัฏฐาน ๔๐ ห้องจัดพิมพ์เผยแพร่เเล้วเสร็จ และตอนนี้ได้วางแผนงาน (action plan) ร่วมกับเครือข่ายเพื่อลงพื้นที่สำรวจคัมภีร์พื้นพระธาตุในลุ่มน้ำสาละวินและลุ่มน้ำโขง เพื่อให้ได้ข้อมูลและต้นฉบับคัมภีร์มาเก็บไว้ในคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศของศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งจะเป็นคลังข้อมูลกลางด้านคัมภีร์โบราณของภุมิภาคและนานาชาติ
ซึ่งพระมหาจีรวัฒน์ กนตฺวณฺโณ,รศ.ดร. ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานแก่คณะผู้ปริวรรตคัมภีร์ โดย พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ เสนอเพิ่มเติมว่าจะขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมในปีงบประมาณถัดไปซึ่งจะดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและของศูนย์ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป
ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

Ethan Stofford

Translate »