ขอเชิญรับฟังการบรรยายวิชาการสาธารณะผ่านบันทึกสนาม (Filed note): เปิดมุมมองและข้อเสนอใหม่ต่อประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมอุษาคเนย์”

ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญรับฟังการบรรยายวิชาการสาธารณะผ่านบันทึกสนาม (Filed note) ในเวียดนามของคณะนักวิชาการจากคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร การลงพื้นที่ในเวียดนามเพื่อเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมนำไปสู่ข้อค้นพบและข้อเสนอใหม่ของประวัติศาสตร์อุษาคเนย์
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นี้
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บันทึกภาคสนาม: เปิดมุมมองและข้อเสนอใหม่ต่อประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมอุษาคเนย์” โดยมี ดร.อธิเทพ ผาทา อาจารย์คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากร
ลงทะเบียนได้ที่
สามารถรับชมได้ที่
Facebook Live : Mcuasean
___
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

Ethan Stofford

Translate »