บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาได้เข้าร่วมการพัฒนาโครงการวิจัยปี 64-65

วันที่ 16 กันยายน 63 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ของวิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรหน่วยวิทยบริการจันทบุรีและชลบุรี มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออกหรือ EEC การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยังยืนของระยองและจันทบุรีรวมทั้งงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์ปูทะเลและปะการังพวงชมพูของวัดและชุมชนในจังหวัดระยอง ในการนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการทำปะการังเทียมและพื้นที่อนุรักษ์ปูทะเลของระยองและพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีRead More

ศูนย์อาเซียนศึกษามอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจิตอาสาคณะมนุษยศาสตร์

Just in : พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามอบหมายให้บุคลากรเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาจำนวน 2000 บาท ให้แก่นิสิตคณะจิตอาสามนุษยศาสตร์ โดยมีพระมหาพชรธร ชุตินธโร และสามเณรพสิษฏร์กร อ่ำเทศ เลขานุการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รุ่น 70 ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา”

Just in : ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” งานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” และจัดกิจกรรม KM “เทคนิคการใช้ระบบ G-Suite” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาRead More

ดร.ลำพอง กลมกูล เป็นผู้ทรงทรงคุณวุฒิ Focus Group discussion

Just in : วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  ดร.ลำพอง กลมกูล  ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้ทรงทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group discussion) ดุษฎีนิพนธ์ : เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของสังคมเมืองผ่านระบบสื่อออนไลน์ (ร่างงานวิจัย – https://bit.ly/32FehKd) ของนิสิตนำเสนอ: นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช ผอ.กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบโปรแกรม ZoomRead More

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ Thaijo 2

Just in : 17-18 กันยายน 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ Thaijo 2 เพื่อพัฒนาวารสารในระบบออนไลน์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์บ้านสิรินทร สำนังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)Read More

อบรม Scopus ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

Just in : 19-20 กันยายน 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SCOPUS จัดโดยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชกัฏสวนสุนันทา จ.อุดรธานีRead More

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563

Just in : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับสถาบันภาษา มจร ได้มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563             ในการนี้ มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 19 รูป/คน โดยได้รับเมตตาจาก พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ และพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ   ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีRead More

INTERVIEW : MCU MARKET PLACE

Just in : นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ สัมภาษณ์นายธนิศร์ มีชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มจร หนึ่งในทีมงานผู้ก่อตั้ง MCU Market Place ให้เกียรติกับทีมงานศูนย์อาเซียนศึกษาสัมภาษณ์เรื่องการจัดทำตลาดออนไลน์แห่งเเรกของ มจร รอติดตามกันนะครับ ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดทำวารสารสถาบันภาษา

Just in : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดวารสารร่วมกับพระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปัญโญ,ดร. ผู้ประสานงานวารสาร Journal of International Buddhist Studies ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร และพระมหาปิยะนัฏ โสมา ผู้ประสานงานวารสันติศึกษา มจร ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการ วารสารวิชาการร่วมกับสถาบันภาษาซึ่งวางแผนดำเนินการจัดทำวารสาร “มจร ภาษาและวัฒนธรรม” โดยมีพระมหาสมพงษ์ สนุตจิตฺโต,ดร.รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา รายงาน ; พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีRead More

Translate »