ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมงานอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี

Just in : วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและเครื่องสักการะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนายชูชาติ ฉุยกลม ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและเครื่องสักการะ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าถวายเครื่องสักการะ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีRead More

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาได้เข้าร่วมการพัฒนาโครงการวิจัยปี 64-65

วันที่ 16 กันยายน 63 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ของวิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรหน่วยวิทยบริการจันทบุรีและชลบุรี มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออกหรือ EEC การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยังยืนของระยองและจันทบุรีรวมทั้งงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์ปูทะเลและปะการังพวงชมพูของวัดและชุมชนในจังหวัดระยอง ในการนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการทำปะการังเทียมและพื้นที่อนุรักษ์ปูทะเลของระยองและพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีRead More

ศูนย์อาเซียนศึกษามอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจิตอาสาคณะมนุษยศาสตร์

Just in : พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามอบหมายให้บุคลากรเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาจำนวน 2000 บาท ให้แก่นิสิตคณะจิตอาสามนุษยศาสตร์ โดยมีพระมหาพชรธร ชุตินธโร และสามเณรพสิษฏร์กร อ่ำเทศ เลขานุการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รุ่น 70 ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา”

Just in : ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” งานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” และจัดกิจกรรม KM “เทคนิคการใช้ระบบ G-Suite” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาRead More

ดร.ลำพอง กลมกูล เป็นผู้ทรงทรงคุณวุฒิ Focus Group discussion

Just in : วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  ดร.ลำพอง กลมกูล  ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้ทรงทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group discussion) ดุษฎีนิพนธ์ : เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของสังคมเมืองผ่านระบบสื่อออนไลน์ (ร่างงานวิจัย – https://bit.ly/32FehKd) ของนิสิตนำเสนอ: นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช ผอ.กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบโปรแกรม ZoomRead More

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ Thaijo 2

Just in : 17-18 กันยายน 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ Thaijo 2 เพื่อพัฒนาวารสารในระบบออนไลน์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์บ้านสิรินทร สำนังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)Read More

อบรม Scopus ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

Just in : 19-20 กันยายน 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SCOPUS จัดโดยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชกัฏสวนสุนันทา จ.อุดรธานีRead More

Translate »