Contact information

ASEAN Studies Centre MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

Call Now.

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ในการนี้อธิการบดีได้บรรยายสรุปสาระของการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยอธิการบดีได้มอบนโยบายการใช้ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที