รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓

Just in :วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ป.ธ.๙,ผศ.ดร.,รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓
โดยมี พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี องค์นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ, พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เมตตาเป็นองค์บรรยาย ณ หอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชริราลงกรณ มจร
ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
admin

admin

Translate »