ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานและสอนธรรมะวันอาทิตย์ ( Dhamma On Sunday) ให้แก่แรงงานชาวต่างชาติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานและสอนธรรมะวันอาทิตย์ ( Dhamma On Sunday) ให้แก่แรงงานชาวพม่าเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ลดความท้าทายด้านสังคมวัฒนธรรมให้ทุกประเทศมีความภูมิใจในการเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizenship) ซึ่งสนองวิสัยทัศน์อาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community :ASCC) ที่ต้องมุ่งลดช่องว่างการพัฒนา พระธนผล วรสีหพโล นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่ลงพื้นที่ กล่าวว่า ตนเองเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับเพื่อนๆอีก 3 รูป/คน แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต่างกันตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งตนเองได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายนิสิตซึ่งมีมากถึง 10 เครือข่ายจากประเทศใน CLMV การทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายนิสิตได้ทำให้เรียนรู้พหุวัฒนธรรมจากหน่วยเล็กๆ แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดแต่การรักษาอัตลักษณ์ตัวตนในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ homeland หรือถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เช่น การทำบุญในพระพุทธศาสนาของชาวปะโอ ในด้านพิธีกรรมได้เห็นความตั้งใจอย่างมั่นคงของชาวบ้านที่ไม่มีสิ่งใดผสม มันคือความงดงามที่ได้สัมผัส และท่านยังสอนธรรมะทั้งพุทธประวัติ ธรรมะ คล้ายๆกับโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของไทย สำหรับท่านเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่คนเหล่านี้ทำงานเป็นแรงงาน เมื่อว่างเว้นจากการทำงาน ” วัด” กับ “พระ” คือสิ่งหล่อหลอมและรวมจิตใจของพวกเขา ส่วนนางสาวสุมาลี คงคา นิสิตคณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาปรัชญา เป็นนักศึกษาที่โอนหน่วยกิตจากวิทยาลัยอาชีวจุลมณี ศรีษะเกษ […]Read More

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ตามแผนพัฒนาบุคลากร ในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง A400 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมี พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร เป็นประธาน และดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันภาษา เป็นวิทยากร   [fusion_gallery image_ids=”2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2479″ layout=”grid” picture_size=”fixed” columns=”” column_spacing=”10″ hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]Read More

กฐินอาเซียนสามัคคี

กฐินอาเซียนสามัคคี จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับมูลนิธิสุวรรณโคมคำ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายจีวร ๖๐๐ ผืน พร้อมบริวารกฐินและอุปกรณ์การศึกษา แด่สามเณร ๖๐๐ รูป ณ วัดผาโอ, แขวงหลวงพระบาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ~ ๑๒.๐๐ น. ร่วมเดินทางไประหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ พระมหาวัชระ วชิรญาโณ/ พระธนพล วรสีหพโล ๖ วัน ๕ คืน รับจำนวนจำกัด ๓๐ รูป/คน เท่านั้น! ** รายละเอียดเพิ่มเติม ร่วมเดินทางและเป็นเจ้าภาพ ติดต่อได้ที่ ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระมหาวัชระ วชิรญาโณ ๐๙๙ ๐๐๖ […]Read More

พระปลัดอภิเชษฐ์ เป็นผู้เเทนคณะสงฆ์สัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉัน มจร

พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้เเทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉัน โดยมีพระสงฆ์ที่เป็นพระนิสิตเถรวาท 84 รูป/พระนิสิตมหายาน 23 รูป รวมทั้งสิ้น 113 รูป ทำภัตกิจ  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลได้แก่ คุณฐิติรัตน์ พัวไพบูลย์ คุณพีระพล เสรีกุล และครอบครัว ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ 19/8/2018/เวลา 11.00 น. [fusion_gallery image_ids=”2462,2466,2467,2468,2469,2470,2471″ layout=”grid” picture_size=”” columns=”” column_spacing=”10″ hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]  Read More

ASEAN 51st ANNIVERSARY

Since its foundation in 1967, ASEAN had made extraordinary progress in preserving peace and security, promoting economic cooperation and integration as well as social development. ASEAN Studies Centre,MCU joins the celebration on occasion of the 51st anniversary of the signing of the Declaration establishing the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). [fusion_gallery image_ids=”2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460″ layout=”” picture_size=”” […]Read More

New Rector Appointed by H.H. Supreme Patriarch of Thailand

The Patriarch Command issued by His Holiness Somdet Phra Ariyavangsagatayana, the Supreme Patriarch of Thailand graciously appointed the Most Ven.Prof.Dr. Phra Rajapariyatkavi as the Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Welcome to the ceremony on 17th August 2018. Time 10:00 am at Vipassana Institute building, MCU Wangnoi, AyutthayaRead More

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวโหลดRead More

Translate »