ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีคณะสงฆ์กัมพูชา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่กัมพูชานอกจากการพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์แล้วยังมีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระสงฆ์อีกด้วย   [fusion_gallery image_ids=”2665,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678,2679,2680,2681″ layout=”” picture_size=”” columns=”” column_spacing=”10″ hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]Read More

ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน

มส.มีมติเสนอพระนาม’สมเด็จสังฆราชองค์ที่ 10′ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

5 ก.ย.61 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบตามที่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ มส.ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ เสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏฯ ในการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ในปี 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงมีพระคุณูปการทั้งด้านการศาสนา การบริหารการจัดการคณะสงฆ์ และการศึกษาของประเทศชาติ ทรงเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ทรงพัฒนาหลักสูตรนักธรรม ทั้งยังทรงมีพระนิพนธ์ด้านวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ปรากฎทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทางคณะสงฆ์คณะธรรมยุต และมูลนิธิมหามกุฏฯ จึงมีมติในการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสฯ ขึ้นเป็นบุคคลสำคัญของโลก […]Read More

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ระบบสมณศักดิ์พัดยศคณะสงฆ์กัมพูชา

#พัดยศสมเด็จพระมหาสังฆราชมหานิกาย-ธรรมยุต #พัดยศสมเด็จพระสังฆนายก #พัดยศสมเด็จพระราชาคณะชั้นเอก-กิตติยศ #พัดยศพระราชาคณะชั้นเอก-โท-ตรี-จัตวา-กิตติยศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๑.พัดยศ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชธิบดี กิตติอุเทสบัณฑิต เทพ วงศ์ สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกาย ๒.พัดยศ สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี กิตติอุเทศบัณฑิต บัว ครี่ สมเด็จพระสังฆราชคณะธรรมยุต ๓.พัดยศ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี กิตติอุเทสบัณฑิต นนท์ เเง็ต สมเด็จพระสังฆนายก ๔.พัดยศพระราชาคณะชั้นเอกเเละกิตติยศ ๔.๑ ชั้นเอก มี ๑ รูปคือ สมเด็จพระธรรมลิขิต สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๑ สมเด็จพระอธิบดีเถรสภาสงฆ์ (សម្ដេចព្រះអធិបតី ថេរសភាសង្ឃ​) ๔.๒ ชั้นกิตติยศ มี ๑๑ รูปคือ ๑.สมเด็จพระโพธิวงศ์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๒ ๒.สมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๓ ๓.สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๑ คณะธรรมยุต ๔.สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๒ คณะธรรมยุต ๕.สมเด็จพระอุดมปัญญา ๖.สมเด็จพระอุดมวงศา ๗.สมเด็จพระอุดมจริยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์สีหนุ ๘.สมเด็จพระมหาอริยวงศ์ ๙.สมเด็จพระอุดมมุนี […]Read More

ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน

โปรดให้ นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้ นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ และกราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช :ภาพRead More

ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน

ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครRead More

ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน

บทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่

นายพูมี วงวิจิต ได้เคยกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่ไว้ว่า “… พระสงฆ์ควรที่จะศึกษาเรื่องการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏวัติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้… พระสงฆ์ที่เทศนาสั่งสอนประชาชนในเขตชนบทต้องเข้าใจประชาชนที่มาฟังเทศน์ และต้องเลือกคำสอนที่เหมาะสมที่จะให้แก่ประชาชน เพื่อที่จะเปลี่ยนแนวความคิดของพวกเขา ถ้าเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาในยุคโบราณเพียงอย่างเดียว จะทำให้ประชาชนไม่เข้าใจและไม่สามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ที่จะนำมาใช้กับความเป็นจริงในปัจจุบันได้ ทั้งนี้พระสงฆ์ควรจะผสมเรื่องราวทางการเมืองปัจจุบัน และเรื่องพุทธศาสนาเข้าไปในการเทศนาแต่ละครั้งด้วย ตัวอย่างเช่น นโยบายของพรรค และรัฐบาล ซึ่งต้องการให้พระสงฆ์เทศนา สั่งสอนประชาชน กระตุ้นให้ประชาชน เข้าใจนโยบายทั้งหมดของพรรคและรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นจะไม่มีคนที่เกียจคร้าน ขโมย คนหลอกลวงในประเทศของเรา จะมีแต่คนที่ขยันทำางานให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง ถ้าพระสงฆ์สามารถทำได้เช่นนี้ นั้นหมายความว่าพระสงฆ์มีส่วนช่วยต่อการฟื้นฟู ทางเศรษฐกิจ”Read More

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่  เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ ,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานการประชุม   พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที รายงานRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration to honor Ven. Ottama :

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration of Ven Ottama : The Light of Asia by MCU-ASEAN Student Network The 79th Anniversary Celebration of The Most. Ven. Ottama, The Light of Asia, The Pioneer Sayadaw of Myanmar Read More

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระมหาวัชระ โสมา นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจุบันกำลังศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และกำลังปฏิบัติศาสนกิจในศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พระมหาวัชระ โสมา ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ ให้ออกแบบหนังสือชีวิตและผลงานของ พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท,ป.ธ. ๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรามหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามฯพร้อมใจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นมหาเถรานุสรณ์ในดิถีสมัยอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ของพระเทพเมธี สำหรับโครงการปฏิบัติศาสนกิจก่อนจบการศึกษาของนิสิตนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตทุกรูปออกปฏิบัติงานเพื่อให้นิสิตเรียนรู้ประสบการณ์จริงและ สามารถนำความรู้ด้านพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระมหาวัชระ โสมา เล่าว่า แรกเริ่มตั้งใจจะฝึกสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแต่ด้วยการเดินทางไม่สะดวกจึงเลือกเข้ามาฝึกงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เพราะเห็นว่าเป็นองค์กรที่ทันสมัยและอาเซียนศึกษาอยู่ในความสนใจมาตลอด ในการเรียนรู้งานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา พระมหาวัชระ โสมา กล่าวว่า การปฏิบัติงานในสำนักงาน พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารจะเป็นพระอาจารย์ผู้คอยดูแลและแนะนำให้เรียนรู้งานต่างๆ ตั้งเเต่งานเอกสาร การเขียนโครงการ […]Read More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

คณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอาเซียน

ในความเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวร บริขาร ทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียน และปัจจัยอื่นๆอันสมควรแก่สมณบริโภคให้กับสามเณร 600 รูป ในโครงการกฐินอาเซียนสามัคคีของศูนย์อาเซียนศึกษา ทอดถวาย ณ วัดผาโอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2561 ___ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กฐินอาเซียนสามัคคี ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร มูลนิธิสุวรรณโคมคำ ผู้ประสานงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที โทร. 063-8893547, พระมหาวัชระ โสมา โทร 0990063449. ติดต่อร่วมบุญด้วยกันได้นะครับRead More

Translate »