บริหาร

/Tag:บริหาร

กฐินอาเซียนสามัคคี

2018-09-09T07:52:28+00:00

กฐินอาเซียนสามัคคี จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับมูลนิธิสุวรรณโคมคำ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายจีวร ๖๐๐ ผืน พร้อมบริวารกฐินและอุปกรณ์การศึกษา แด่สามเณร ๖๐๐ รูป ณ วัดผาโอ, แขวงหลวงพระบาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ~ ๑๒.๐๐ น. ร่วมเดินทางไประหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ พระมหาวัชระ วชิรญาโณ/ พระธนพล วรสีหพโล ๖ วัน ๕ คืน รับจำนวนจำกัด ๓๐ รูป/คน เท่านั้น! ** รายละเอียดเพิ่มเติม ร่วมเดินทางและเป็นเจ้าภาพ ติดต่อได้ที่ ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระมหาวัชระ วชิรญาโณ ๐๙๙ ๐๐๖ ๓๔๔๙ พระธนพล วรสีหพโล ๐๖๒ ๖๑๔ ๕๔๙๕ นางสาว สุมาลี คงคา ๐๙๐ ๙๓๑ ๒๖๙๔

กฐินอาเซียนสามัคคี 2018-09-09T07:52:28+00:00