Welcome To WP Contacts

76 Total Entries
ID รหัส ชื่อ ชื่อผู้แต่ง พ.ศ. / ปี รูปแบบ Files
76 ตอบเรื่องพ.ร.บ. คณะสงฆ์ โยมถาม:ส. ศิวรักษ์ พระตอบ:สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หนังสือ e-books
75 พุทธศาสนาในอาเซีย ป.อ.ปยุตฺโต หนังสือ e-books
74 สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ภารกิจและพรบ.2505 2535 สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม งานนำเสนอ Powerpoints
73 พระพุทธศาสนาในลาว บทความรีวิว ธัชวรรธน์ หนูแก้ว บทความวิชาการ
72 ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดีย พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ดร. หนังสือ e-books
71 ศาสนวงศ์ หรือ ประวัติศาสนา นายแสง มณวิฑูร หนังสือ e-books
70 พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม The Buddhism in Cambodia : History Cultural and Social Relationship พระศรีวิสุทธิคุณ,ดร.,และคณะ งานวิจัย
69 การศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบัน A STUDY OF THE INFLUENCE OF BELIEFS ABOUT KING OF NAGAS IMPACTS ON THAI SOCIETY จ่าสิบเอกวิเชียร นามการ 2554 วิทยานิพนธ์
68 แสงเงาของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ฉายทับ ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา : การช่วงชิงความหมายของพื้นที่ ระหว่างล้านนากับสยาม (ทศวรรษ 2440-พ.ศ. 2475) ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ บทความวิชาการ
67 ความหลากหลายของวัฒนธรรมในอาเซียน ดร. พิเชฏฐ์ สายพันธ์ บทความวิชาการ
66 การศึกษารูปแบบพุทธศิลปของพระประทานในวิหารของวัดสำคัญ ในจังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงไกร เมืองมูล นายสุนทร สืบศิริวิริยกร นายทวิชนม, ชมทวีวิรุตม งานวิจัย
65 Barabudur เล่ม 1 เล่ม 2 หนังสือ e-books
64 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของรัฐโบราณในเขตลุ่มแม่น้าโขงตอนล่างจากหลักฐานทางด้านประติมากรรมของเทวรูปในศาสนาพราหมณ์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 บทความวิชาการ
63 พระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนา พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ บทความทั่วไป
62 ศาสนามอญ - รามัญนิกาย (พระสงฆ์มอญ) บทความทั่วไป
61 ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุ จากอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิษณุ สมบุญปีติ บทความวิชาการ
60 พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา SAOPHAL SRUN (โสภณ สรุน) ស្រ៊ុនសោផល บทความทั่วไป
59 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์: ความท้าทาย ของประเทศไทย The ASEAN Languages and Cultures in Globalization: Challenges of Thailand โสภนา ศรีจาปา บทความวิชาการ
58 พญามังรายมหาราช ธ ผู้รวมแคว้นแดนล้านนา (พ่อขุนเม็งรายมหาราช) นายประสาร ธาราพรรค์ บทความวิชาการ
57 นิกายเถรวาท คณะสงฆ์อริยารหันต์ บทความทั่วไป
56 ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา : ความสัมพันธ์ทางการเมืองและศาสนาของไทยและกัมพูชา Dhammayuttika Nikaya in Cambodia : Relationship on Political and Religious between Thai and Cambodia พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร บทความวิชาการ
55 ก้าวสู่อาเซียน ประชาคมแห่งสันติ: พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา บทความทั่วไป
54 ภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของประชาคมอาเซียน พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร. และคณะ วิทยานิพนธ์
53 จากอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเดินทางของพระพิฆเนศ From India to Southeast Asia: The Journey of the Lord Ganesha ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์a วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ และ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข บทความวิชาการ
52 พุทธศิลป์ในบริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วิทยานิพนธ์
51 การปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ Adjustment under Globalization อารีย์ นัยพินิจ ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร วิทยานิพนธ์
50 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ พระครูสุธีสุตสุนทร ดร., ดร. ฤทธิชัย แกมนาค และนางสุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ บทความวิชาการ
49 ร่องรอยพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ 17 นายทรงธรรม ปานสกุณ 2548 วิทยานิพนธ์
48 การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ สุเทพ สารบรรณ บทความวิชาการ
47 ทบทวนรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังของอยุธยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 21 รูปแบบและการเชื่อมโยงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประภัสสร์ ชูวิเชียร บทความวิชาการ
46 ประวัติศาสตร์สังคมของการเดินทางของพระมหาเขื่อน การเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนในเขตตอนบนลุ่มน้ำโขง วสันต์ ปัญญาแก้ว และพระสรรพวุธ อภิสิทธิ์ บทความวิชาการ
45 พุทธศิลป์ในบริบท ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ บทความวิชาการ
44 ชาวต่างชาติในเมืองไทยเป็นใครบ้าง? ปัทมา ว่าพัฒนาวงศ์ บทความวิชาการ
43 อยุธยากับอาเซียน ภาพสะท้อนการดำเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ บทความวิชาการ
42 อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสองนักษัตร) สืบพงศ์ ธรรมชาติ อ.ด. บทความวิชาการ
41 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับสุวรรณภูมิศึกษา ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง บทความวิชาการ
40 “สุวรรณภูมิ” ในตำนาน จินตนาการในอาเซียน พจนก กาญจนจันทร บทความวิชาการ
39 เวียดนาม: การต่อต้านและการรับแนวคิดจากโลกตะวันตก กฤษณะ ทองแก้ว บทความวิชาการ
38 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน ดุลยภาค ปรีชารัชช บทความวิชาการ
37 คลื่นลูกที่สี่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการย้ายถิ่นของชาวจีนยุคใหม่ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ วิทยานิพนธ์
Previous 1 2 Next