Contact information

ASEAN Studies Centre MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

Call Now.
ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

กรรมการสภาวิชาการ มจร อนุมัติ MOU ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

9 มกราคม 2562 วันนี้ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาและพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เข้าประชุมและชี้เเจงต่อคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การทำความร่วมมือเครือข่ายอาเซียนศึกษา(MOU) ของศูนย์อาเซียนศึกษาระหว่างสำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและศูนย์วัฒนธรรมมอญ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนี้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงมีมติเห็นชอบและอนุมัติความร่วมมือระดับสำนักของมหาวิทยาลัยโดยอนุวัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

เชิดชู “ผู้บริหารเนเจอร์กิฟ” เป็นองค์กรต้นแบบวิถีพุทธ วิถีอาเซียน

สวัสดีปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เตรียมมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเตรียมจัดงาน ASEAN Cultural Day ครั้งที่ ๑ ในวาระการเป็นประธานอาเซียนปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ. ดร. อธิการบดี

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศิลปินลาวปีติรับรางวัลทูตวัฒนธรรมอาเซียน

ศิลปินชื่อดังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการโครงการให้เข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรมอาเซียน ในโครงการ ASEAN Cultural Day ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี MCU-ASEAN Student Networks และภาคีเครือข่าย โดยมีคนบันเทิงของ สปป.ลาว เข้ารับรางวัลครั้งนี้ด้วยกัน ๒ คน คือ นางสาวธิดารัตน์

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร สร้างความร่วมมือพหุภาคีด้านเครือข่ายอาเซียนมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพุหวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนตามวิสัยทัศน์ (2560-2564)

9 มกราคม 2562 วันนี้ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาและพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เข้าประชุมและชี้เเจงต่อคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การทำความร่วมมือเครือข่ายอาเซียนศึกษา(MOU) ของศูนย์อาเซียนศึกษาระหว่างสำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและศูนย์วัฒนธรรมมอญ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนี้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงมีมติเห็นชอบและอนุมัติความร่วมมือระดับสำนักของมหาวิทยาลัยโดยอนุวัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก