อาเซียน

/Tag:อาเซียน

บทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่

2018-09-14T10:28:31+00:00

นายพูมี วงวิจิต ได้เคยกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่ไว้ว่า “... พระสงฆ์ควรที่จะศึกษาเรื่องการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏวัติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้... พระสงฆ์ที่เทศนาสั่งสอนประชาชนในเขตชนบทต้องเข้าใจประชาชนที่มาฟังเทศน์ และต้องเลือกคำสอนที่เหมาะสมที่จะให้แก่ประชาชน เพื่อที่จะเปลี่ยนแนวความคิดของพวกเขา ถ้าเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาในยุคโบราณเพียงอย่างเดียว จะทำให้ประชาชนไม่เข้าใจและไม่สามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ที่จะนำมาใช้กับความเป็นจริงในปัจจุบันได้ ทั้งนี้พระสงฆ์ควรจะผสมเรื่องราวทางการเมืองปัจจุบัน และเรื่องพุทธศาสนาเข้าไปในการเทศนาแต่ละครั้งด้วย ตัวอย่างเช่น นโยบายของพรรค และรัฐบาล ซึ่งต้องการให้พระสงฆ์เทศนา สั่งสอนประชาชน กระตุ้นให้ประชาชน เข้าใจนโยบายทั้งหมดของพรรคและรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นจะไม่มีคนที่เกียจคร้าน ขโมย คนหลอกลวงในประเทศของเรา จะมีแต่คนที่ขยันทำางานให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง ถ้าพระสงฆ์สามารถทำได้เช่นนี้ นั้นหมายความว่าพระสงฆ์มีส่วนช่วยต่อการฟื้นฟู ทางเศรษฐกิจ”

บทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่ 2018-09-14T10:28:31+00:00

กฐินอาเซียนสามัคคี

2018-09-09T07:52:28+00:00

กฐินอาเซียนสามัคคี จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับมูลนิธิสุวรรณโคมคำ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายจีวร ๖๐๐ ผืน พร้อมบริวารกฐินและอุปกรณ์การศึกษา แด่สามเณร ๖๐๐ รูป ณ วัดผาโอ, แขวงหลวงพระบาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ~ ๑๒.๐๐ น. ร่วมเดินทางไประหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ พระมหาวัชระ วชิรญาโณ/ พระธนพล วรสีหพโล ๖ วัน ๕ คืน รับจำนวนจำกัด ๓๐ รูป/คน เท่านั้น! ** รายละเอียดเพิ่มเติม ร่วมเดินทางและเป็นเจ้าภาพ ติดต่อได้ที่ ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระมหาวัชระ วชิรญาโณ ๐๙๙ ๐๐๖ ๓๔๔๙ พระธนพล วรสีหพโล ๐๖๒ ๖๑๔ ๕๔๙๕ นางสาว สุมาลี คงคา ๐๙๐ ๙๓๑ ๒๖๙๔

กฐินอาเซียนสามัคคี 2018-09-09T07:52:28+00:00