Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
ประกันคุณภาพการศึกษา 2018-05-04T03:58:27+00:00

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 

ผลการประเมิน – รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

 

องค์ประกอบ เป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ดำเนินการแล้ว (ข้อที่) คะแนน
1 2 3 4 5 6 7 8 9
องค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน ๖ ข้อ 5
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ๔ ข้อ 5
ตัวบ่งชี้ ๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ๔ ข้อ 3
ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง ๕ ข้อ 5
ตัวบ่งชี้ ๑.๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ๔ ข้อ 5
ตัวบ่งชี้ ๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ๕ ข้อ 4
องค์ประกอบ 2 การดำเนินงานภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ การพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน ๔ ข้อ 5
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ การบริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ๔ ข้อ 4
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ๔ ข้อ 5
ตัวบ่งชี้ ๒.๔ ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ๔ ข้อ 3
ตัวบ่งชี้ ๒.๕ การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา ๔ ข้อ 1