ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ Thủ Dầu Một University, [https://tdmu.edu.vn/] Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, VietNam ในหัวข้อเรื่อง The International Annual Conference on South East Vietnam Outlook 2018, “Developing high quality human resource: Asian Experience and Lesson learned for Ho Chi Minh metropolitan area” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 นี้ มีหัวข้อเกี่ยวกับ การศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง […]Read More

High-level Religious Leaders’ Conference for Alliance of Religions at Inch’ŏn

Prof. Dr. Phra Rajpariyattikavi, the rector of Mahachulalongkronrajavidayalaya University has designated Phra Rajavaramedhi, Dr.,vice – rector for administration and Phra Srithawatchamedhi,vice- director of ASEAN Studies Centre as representative in attending the 4th Annual Commemoration of September 18th World Alliance of Religious’s Peace Summit : International Conference on Heavenly Culture, World peace, Restoration of Light (HWWPL) […]Read More

สถิติจำนวนวัดทั่วประเทศไทย

จำนวนวัดทั่วประเทศไทย 41,205 วัด -มหานิกาย 37,366 วัด -ธรรมยุต 3,803 วัด -จีนนิกาย 15 วัด -อนัมนิกาย 21 วัด •พระอารามหลวง 310 วัด -มหานิกาย 247 วัด -ธรรมยุต 63 วัด •วัดราษฎร์ 40,895 วัด -มหานิกาย 37,119 วัด -ธรรมยุต 3,740 วัด -จีนนิกาย 15 วัด -อนัมนิกาย 21 วัด วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 24,648 วัด วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 16,557 วัด ——————————————– ข้อมูล พศ. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561Read More

จากสามเณรผู้ใคร่ในการศึกษา  สู่พระมหาเถระผู้เป็นปราชญ์แห่งยุค

จากสามเณรผู้ใคร่ในการศึกษา สู่พระมหาเถระผู้เป็นปราชญ์แห่งยุค เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล วันคล้ายวันอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๓ ปี พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต นามเดิมชื่อ ประยูร มีฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2498 เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 11 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ท่านสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ในด้านบาลีของการศึกษาศึกษาของคระสงฆ์ไทย คือสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะเป็นสามเณรและได้รับการอุปสมบท ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในฐานะนาคหลวง สองปีต่อมา ท่านได้รับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลังจากนั้น ท่านได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย ได้รับประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาปรัชญา วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกของท่านซึ่งเขียน […]Read More

เครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีคณะสงฆ์กัมพูชา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่กัมพูชานอกจากการพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์แล้วยังมีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระสงฆ์อีกด้วย   [fusion_gallery image_ids=”2665,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678,2679,2680,2681″ layout=”” picture_size=”” columns=”” column_spacing=”10″ hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]Read More

มส.มีมติเสนอพระนาม’สมเด็จสังฆราชองค์ที่ 10′ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

5 ก.ย.61 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบตามที่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ มส.ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ เสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏฯ ในการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ในปี 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงมีพระคุณูปการทั้งด้านการศาสนา การบริหารการจัดการคณะสงฆ์ และการศึกษาของประเทศชาติ ทรงเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ทรงพัฒนาหลักสูตรนักธรรม ทั้งยังทรงมีพระนิพนธ์ด้านวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ปรากฎทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทางคณะสงฆ์คณะธรรมยุต และมูลนิธิมหามกุฏฯ จึงมีมติในการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสฯ ขึ้นเป็นบุคคลสำคัญของโลก […]Read More

ระบบสมณศักดิ์พัดยศคณะสงฆ์กัมพูชา

#พัดยศสมเด็จพระมหาสังฆราชมหานิกาย-ธรรมยุต #พัดยศสมเด็จพระสังฆนายก #พัดยศสมเด็จพระราชาคณะชั้นเอก-กิตติยศ #พัดยศพระราชาคณะชั้นเอก-โท-ตรี-จัตวา-กิตติยศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๑.พัดยศ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชธิบดี กิตติอุเทสบัณฑิต เทพ วงศ์ สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกาย ๒.พัดยศ สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี กิตติอุเทศบัณฑิต บัว ครี่ สมเด็จพระสังฆราชคณะธรรมยุต ๓.พัดยศ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี กิตติอุเทสบัณฑิต นนท์ เเง็ต สมเด็จพระสังฆนายก ๔.พัดยศพระราชาคณะชั้นเอกเเละกิตติยศ ๔.๑ ชั้นเอก มี ๑ รูปคือ สมเด็จพระธรรมลิขิต สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๑ สมเด็จพระอธิบดีเถรสภาสงฆ์ (សម្ដេចព្រះអធិបតី ថេរសភាសង្ឃ​) ๔.๒ ชั้นกิตติยศ มี ๑๑ รูปคือ ๑.สมเด็จพระโพธิวงศ์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๒ ๒.สมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๓ ๓.สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๑ คณะธรรมยุต ๔.สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๒ คณะธรรมยุต ๕.สมเด็จพระอุดมปัญญา ๖.สมเด็จพระอุดมวงศา ๗.สมเด็จพระอุดมจริยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์สีหนุ ๘.สมเด็จพระมหาอริยวงศ์ ๙.สมเด็จพระอุดมมุนี […]Read More

โปรดให้ นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้ นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ และกราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช :ภาพRead More

ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครRead More

บทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่

นายพูมี วงวิจิต ได้เคยกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่ไว้ว่า “… พระสงฆ์ควรที่จะศึกษาเรื่องการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏวัติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้… พระสงฆ์ที่เทศนาสั่งสอนประชาชนในเขตชนบทต้องเข้าใจประชาชนที่มาฟังเทศน์ และต้องเลือกคำสอนที่เหมาะสมที่จะให้แก่ประชาชน เพื่อที่จะเปลี่ยนแนวความคิดของพวกเขา ถ้าเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาในยุคโบราณเพียงอย่างเดียว จะทำให้ประชาชนไม่เข้าใจและไม่สามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ที่จะนำมาใช้กับความเป็นจริงในปัจจุบันได้ ทั้งนี้พระสงฆ์ควรจะผสมเรื่องราวทางการเมืองปัจจุบัน และเรื่องพุทธศาสนาเข้าไปในการเทศนาแต่ละครั้งด้วย ตัวอย่างเช่น นโยบายของพรรค และรัฐบาล ซึ่งต้องการให้พระสงฆ์เทศนา สั่งสอนประชาชน กระตุ้นให้ประชาชน เข้าใจนโยบายทั้งหมดของพรรคและรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นจะไม่มีคนที่เกียจคร้าน ขโมย คนหลอกลวงในประเทศของเรา จะมีแต่คนที่ขยันทำางานให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง ถ้าพระสงฆ์สามารถทำได้เช่นนี้ นั้นหมายความว่าพระสงฆ์มีส่วนช่วยต่อการฟื้นฟู ทางเศรษฐกิจ”Read More

Translate »