ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI)

ศูนย์อาเซียน มจร มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมประชาคมอาเซียน ให้มหาจุฬาพร้อมกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562 : ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI) ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมด้านอาเซียน 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 3.พัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา ยังรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้แก่หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาพถ่าย สื่อ วิดีทัศน์ ASEANTUBE เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ข้อมูลเพิ่มเติม : http://asc.mcu.ac.th/database/?page_id=14499 ___ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร […]Read More

สารานุกรมพระพุทธศาสนา เล่ม 1-8 จัดพิมพ์โดยศรีลังกา รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

สารานุกรมพระพุทธศาสนา เล่ม 1-8 จัดพิมพ์โดยศรีลังกา รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ข้อมูลเพิ่มเติม : http://asc.mcu.ac.th/database/?page_id=14499 ……. Encyclopaedia of Buddhism, 8 Volumes Published by the Government of Sri Lanka Vol. 1: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 2: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 3: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 4: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 5: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 6: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 7: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 8: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B…Read More

MCU-ASC: Learning Centre of Buddhism and Multicultural in ASEAN Community

MCU-ASC: Learning Centre of Buddhism and Multicultural in ASEAN Community ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนกลุ่มชาติพันธ์ชาวปะโอได้ส่งพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๒ รูป คือ พระธนผล วรสีหพโล และพระมหาวัชระ โสมา ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนแรงงานชาวพม่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเพื่อเปิดมุมมองในการศึกษาพหุวัฒนธรรมอาเซียนจากมุมล่างและเสนอมุมองอาเซียนในอีกมิติร่วมกับพี่น้องแรงงานชาวปะโอและพระสงฆ์ชาวปะโอซึ่งบางส่วนเป็นพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนิสิตนอกจากทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษายังทำหน้าที่อนุเคราะห์ชาวโลก(พหุชนหิตาย โลกานุกมฺปาย) อันเป็นการทำกิจของสมณะให้บริบูรณ์ตามพุทธดำรัส ทั้งนี้ พระนิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มชาวแรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อาทิ การทำบุญตักบาตรตามประเพณีชาวปะโอและการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาไทยเบื้องต้นซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ อันเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์อาเซียนด้านการพัฒนามนุษย์ โดยให้ประชากรสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม เป็นต้น ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จัดโครงการนำร่อง(pilot project) ร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียน (MCU-ASEAN Student Network) เป็นระยะ มากกว่า 5 โครงการมีการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือและเสนอแนวทางการดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ในปีนี้ประชาคมอาเซียนฉลองการก่อตั้ง 51 ปีความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเตรียมความพร้อมการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จึงขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆให้ปรากฎรูปธรรมซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการนำอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 […]Read More

ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานและสอนธรรมะวันอาทิตย์ ( Dhamma On Sunday) ให้แก่แรงงานชาวต่างชาติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานและสอนธรรมะวันอาทิตย์ ( Dhamma On Sunday) ให้แก่แรงงานชาวพม่าเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ลดความท้าทายด้านสังคมวัฒนธรรมให้ทุกประเทศมีความภูมิใจในการเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizenship) ซึ่งสนองวิสัยทัศน์อาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community :ASCC) ที่ต้องมุ่งลดช่องว่างการพัฒนา พระธนผล วรสีหพโล นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่ลงพื้นที่ กล่าวว่า ตนเองเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับเพื่อนๆอีก 3 รูป/คน แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต่างกันตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งตนเองได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายนิสิตซึ่งมีมากถึง 10 เครือข่ายจากประเทศใน CLMV การทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายนิสิตได้ทำให้เรียนรู้พหุวัฒนธรรมจากหน่วยเล็กๆ แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดแต่การรักษาอัตลักษณ์ตัวตนในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ homeland หรือถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เช่น การทำบุญในพระพุทธศาสนาของชาวปะโอ ในด้านพิธีกรรมได้เห็นความตั้งใจอย่างมั่นคงของชาวบ้านที่ไม่มีสิ่งใดผสม มันคือความงดงามที่ได้สัมผัส และท่านยังสอนธรรมะทั้งพุทธประวัติ ธรรมะ คล้ายๆกับโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของไทย สำหรับท่านเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่คนเหล่านี้ทำงานเป็นแรงงาน เมื่อว่างเว้นจากการทำงาน ” วัด” กับ “พระ” คือสิ่งหล่อหลอมและรวมจิตใจของพวกเขา ส่วนนางสาวสุมาลี คงคา นิสิตคณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาปรัชญา เป็นนักศึกษาที่โอนหน่วยกิตจากวิทยาลัยอาชีวจุลมณี ศรีษะเกษ […]Read More

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ตามแผนพัฒนาบุคลากร ในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง A400 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมี พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร เป็นประธาน และดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันภาษา เป็นวิทยากร   [fusion_gallery image_ids=”2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2479″ layout=”grid” picture_size=”fixed” columns=”” column_spacing=”10″ hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]Read More

กฐินอาเซียนสามัคคี

กฐินอาเซียนสามัคคี จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับมูลนิธิสุวรรณโคมคำ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายจีวร ๖๐๐ ผืน พร้อมบริวารกฐินและอุปกรณ์การศึกษา แด่สามเณร ๖๐๐ รูป ณ วัดผาโอ, แขวงหลวงพระบาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ~ ๑๒.๐๐ น. ร่วมเดินทางไประหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ พระมหาวัชระ วชิรญาโณ/ พระธนพล วรสีหพโล ๖ วัน ๕ คืน รับจำนวนจำกัด ๓๐ รูป/คน เท่านั้น! ** รายละเอียดเพิ่มเติม ร่วมเดินทางและเป็นเจ้าภาพ ติดต่อได้ที่ ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระมหาวัชระ วชิรญาโณ ๐๙๙ ๐๐๖ […]Read More

พระปลัดอภิเชษฐ์ เป็นผู้เเทนคณะสงฆ์สัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉัน มจร

พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้เเทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉัน โดยมีพระสงฆ์ที่เป็นพระนิสิตเถรวาท 84 รูป/พระนิสิตมหายาน 23 รูป รวมทั้งสิ้น 113 รูป ทำภัตกิจ  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลได้แก่ คุณฐิติรัตน์ พัวไพบูลย์ คุณพีระพล เสรีกุล และครอบครัว ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ 19/8/2018/เวลา 11.00 น. [fusion_gallery image_ids=”2462,2466,2467,2468,2469,2470,2471″ layout=”grid” picture_size=”” columns=”” column_spacing=”10″ hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]  Read More

ASEAN 51st ANNIVERSARY

Since its foundation in 1967, ASEAN had made extraordinary progress in preserving peace and security, promoting economic cooperation and integration as well as social development. ASEAN Studies Centre,MCU joins the celebration on occasion of the 51st anniversary of the signing of the Declaration establishing the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). [fusion_gallery image_ids=”2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460″ layout=”” picture_size=”” […]Read More

Translate »