ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครRead More

บทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่

นายพูมี วงวิจิต ได้เคยกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่ไว้ว่า “… พระสงฆ์ควรที่จะศึกษาเรื่องการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏวัติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้… พระสงฆ์ที่เทศนาสั่งสอนประชาชนในเขตชนบทต้องเข้าใจประชาชนที่มาฟังเทศน์ และต้องเลือกคำสอนที่เหมาะสมที่จะให้แก่ประชาชน เพื่อที่จะเปลี่ยนแนวความคิดของพวกเขา ถ้าเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาในยุคโบราณเพียงอย่างเดียว จะทำให้ประชาชนไม่เข้าใจและไม่สามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ที่จะนำมาใช้กับความเป็นจริงในปัจจุบันได้ ทั้งนี้พระสงฆ์ควรจะผสมเรื่องราวทางการเมืองปัจจุบัน และเรื่องพุทธศาสนาเข้าไปในการเทศนาแต่ละครั้งด้วย ตัวอย่างเช่น นโยบายของพรรค และรัฐบาล ซึ่งต้องการให้พระสงฆ์เทศนา สั่งสอนประชาชน กระตุ้นให้ประชาชน เข้าใจนโยบายทั้งหมดของพรรคและรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นจะไม่มีคนที่เกียจคร้าน ขโมย คนหลอกลวงในประเทศของเรา จะมีแต่คนที่ขยันทำางานให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง ถ้าพระสงฆ์สามารถทำได้เช่นนี้ นั้นหมายความว่าพระสงฆ์มีส่วนช่วยต่อการฟื้นฟู ทางเศรษฐกิจ”Read More

การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่  เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ ,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานการประชุม   พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที รายงานRead More

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration to honor Ven. Ottama :

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration of Ven Ottama : The Light of Asia by MCU-ASEAN Student Network The 79th Anniversary Celebration of The Most. Ven. Ottama, The Light of Asia, The Pioneer Sayadaw of Myanmar Independence Struggles conducted by Arakan Student Monks Association (A.S.M.A) at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand on 08 September 2018 (Saturday). The representative of […]Read More

Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระมหาวัชระ โสมา นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจุบันกำลังศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และกำลังปฏิบัติศาสนกิจในศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พระมหาวัชระ โสมา ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ ให้ออกแบบหนังสือชีวิตและผลงานของ พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท,ป.ธ. ๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรามหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามฯพร้อมใจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นมหาเถรานุสรณ์ในดิถีสมัยอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ของพระเทพเมธี สำหรับโครงการปฏิบัติศาสนกิจก่อนจบการศึกษาของนิสิตนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตทุกรูปออกปฏิบัติงานเพื่อให้นิสิตเรียนรู้ประสบการณ์จริงและ สามารถนำความรู้ด้านพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระมหาวัชระ โสมา เล่าว่า แรกเริ่มตั้งใจจะฝึกสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแต่ด้วยการเดินทางไม่สะดวกจึงเลือกเข้ามาฝึกงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เพราะเห็นว่าเป็นองค์กรที่ทันสมัยและอาเซียนศึกษาอยู่ในความสนใจมาตลอด ในการเรียนรู้งานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา พระมหาวัชระ โสมา กล่าวว่า การปฏิบัติงานในสำนักงาน พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารจะเป็นพระอาจารย์ผู้คอยดูแลและแนะนำให้เรียนรู้งานต่างๆ ตั้งเเต่งานเอกสาร การเขียนโครงการ […]Read More

คณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอาเซียน

ในความเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวร บริขาร ทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียน และปัจจัยอื่นๆอันสมควรแก่สมณบริโภคให้กับสามเณร 600 รูป ในโครงการกฐินอาเซียนสามัคคีของศูนย์อาเซียนศึกษา ทอดถวาย ณ วัดผาโอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2561 ___ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กฐินอาเซียนสามัคคี ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร มูลนิธิสุวรรณโคมคำ ผู้ประสานงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที โทร. 063-8893547, พระมหาวัชระ โสมา โทร 0990063449. ติดต่อร่วมบุญด้วยกันได้นะครับRead More

ผู้แทนม.สงฆ์”มจร”เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล

ผู้แทนม.สงฆ์”มจร”เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล วันที่ 29 ส.ค.2561 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที  ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต ,ดร. ผอ.ส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา และพระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับองค์กรสหพันธ์สันติภาพสากล (Universal Peace Federation) องค์กรที่ปรึกษาพิเศษคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN) ในหัวข้อหลักของการประชุม ” The International Leadership Conference” ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้มีตัวแทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราฐษฎร และผู้นำศาสนาต่างๆ เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก ทั้งนี้พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพ  ที่กรุงโชลประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26-30 ส.ค.  โดยเช้าวันที่ 28 ส.ค. ก่อนการบรรยายจะเริ่มขึ้นได้รับนิมนต์ให้บรรยายนำด้านจิตวิญญาณโดยได้นำหลักวิปัสสนาและเมตตาภาวนาให้ผู้นำทุกศาสนาได้ปฏิบัติและผู้นำจากทั่วโลกหลับตาสงบบำเพ็ญวิปัสสนา เป็นที่ประทับใจของที่ประชุมจนได้รับเสียงอนุโมทนาปรบมือกึกก้องห้องประชุม “นับว่าเป็นการนำพระพุทธศาสนาสู่การยอมรับในเวทีโลกในครั้งนี้ เมื่อบรรยายเสร็จ ประธานสันติภาพสากล Dr.Thomas G.Walsh.Chairman, UPF Internationalได้ยืนขึ้นและกล่าวยกย่องและกล่าวขอบคุณที่อาตมาได้สร้างพลังสันติภาพและนำความสงบมาสู่จิตใจของผู้นำที่มาจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลก”  […]Read More

นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงานส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ต้อนรับนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสำนักงาน การนี้พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาให้การต้อนรับและแนะนำให้นิสิตเรียนรู้กระบวนการการทำงานในสถานที่จริงเพื่อให้นิสิตเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีได้เป็นวิทยากรกระบวนการ(Workshop)นำนิสิตฝึกการร่างบันทึกข้อความ ศึกษารูปแบบจดหมายภาษาอังกฤษ(Official Correspondence) และฝึกการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์องค์กร (Creative Writing in English for Public Relation Organization) ในนามผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ขออนุโมทนาคณะนิสิตทุกรูป/คน และพระมหาภัทรวิญช์ ปญฺญาวชิโร อาจารย์ประจำรายวิชาที่สนับสนุนนิสิตให้เรียนรู้ในครั้งนี้ [fusion_gallery image_ids=”2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,,” layout=”grid” picture_size=”fixed” columns=”” column_spacing=”10″ hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]Read More

“ศูนย์อาเซียนศึกษามจร”ทำBig Dataพุทธและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ 4 ก.ย.2561 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ศูนย์อาเซียน มจร ได้มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมประชาคมอาเซียน ให้มหาจุฬาพร้อมกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562 : ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI) ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูล ด้านพระพุทธศาสนาและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมด้านอาเซียน  2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 3.พัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน พระปลัดอภิเชษฐ์  กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา ยังรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้แก่หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาพถ่าย สื่อ วิดีทัศน์ ASEANTUBE […]Read More

ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI)

ศูนย์อาเซียน มจร มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมประชาคมอาเซียน ให้มหาจุฬาพร้อมกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562 : ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI) ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมด้านอาเซียน 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 3.พัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา ยังรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้แก่หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาพถ่าย สื่อ วิดีทัศน์ ASEANTUBE เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ข้อมูลเพิ่มเติม : http://asc.mcu.ac.th/database/?page_id=14499 ___ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร […]Read More

Translate »