บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเชิญรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเชิญรางวัล ในพิธีประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานรางวัล ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี, พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ เข้ารับประทานรางวัลในงานครั้งนี้ด้วย ข่าว ศูนย์อาเซียนศึกษา รายงาน พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีRead More

International Buddhist ASEAN Seminar on Suvaranabhumi: The Interplay of Indian

ASEAN Studies Centre is honored in collaboration with International Buddhist Studies College and partners will host an international seminar on “ Suvaranabhumi: The Interplay of Indian Culture and Buddhism in ASEAN”.  The seminar is organized to develop and exchange knowledge on the coexistence of the various cultures in ASEAN and the role of  Buddhism in ASEAN region. […]Read More

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมงานเสวนาวิชาการ “การศึกษาศาสนาและปรัชญาในมหาวิทยาลัยสงฆ์”

วันนี้ ๑๓.๐๐ น. วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน เข้าร่วมสัมมนาการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาศาสนาและปรัชญา ในมหาวิทยาลัยสงฆ์” จัดโดยคณาจารย์และนิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มี ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ โฃน D คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ข่าว ศูนย์อาเซียนศึกษา รายงาน พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีRead More

ปัจฉิมแห่งโยเดีย เสวนาวิชาการเอเชียศึกษา

มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวราวดี ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาและมหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ตามรอยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร : จากอยุธยาราชธานีสู่เมืองอมรปุระ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Myint Hsan Heart และ รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ มาร่วมเป็นวิทยากรในงานครั้งนี้ วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๔วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ผู้ส่นใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งhttp://bit.ly/31iDyYc ติดต่อสอบถาม :พระมหาปกาศิต สิริเมโธ โทร.๐๘๔ ๕๔๕๕๑๔๔, พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที โทร. ๐๘๕ ๘๐๗๓๐๙๘Read More

ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมยินดีกับรองอธิการบดี มจร

ในนามผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร มจร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ นายศุภชัย สมเจริญ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ผู้ลงนามแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข่าว ศูนย์อาเซียนศึกษารายงาน พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีRead More

รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมประชุมในการยกร่างหลักสูตรการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 14 มกราคม 2562 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมประชุมในการยกร่างหลักสูตรการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม D400 สำนักงานสถาบันภาษาโดยมี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธาน และ อาจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย นางสาวสุทธิดา มีเพียร กล่าวว่า หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านให้กับพระนิสิตให้มีทักษะการอ่านและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเบื้องต้น หลักสูตรนี้ เน้นอบรมนิสิตปริญญาตรี ที่ต้องการฝึกฝนอบรมตนในการอ่านเพื่อความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการอ่านเตรียมสอบวิชาข้อสอบกลาง ซึ่งสถาบันภาษาจะเปิดอบรมเพียง 1 วัน 6 ชั่วโมง หากนิสิตท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครอบรมในโครงการได้ที่สถาบันภาษา ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข่าว ศูนย์อาเซียนศึกษารายงาน พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีRead More

ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมพิธีเปิดโครงการEnglish for Tripitaka Reading Comprehension

 28 มกราคม 2563 พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามอบหมายให้ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการเข้าร่วมงานเปิดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านพระไตรปิฏก ( English for Tripitaka Reading Comprehension) ของสถาบันภาษา มจร ณ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ตลอดทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรร่วมในงานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ข่าว :ศูนย์อาเซียนศึกษารายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีRead More

ผ่านฉลุย ศูนย์อาเซียนศึกษาชี้เเจงงบ 63

พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาเข้าชี้แจงกรอบงบประมาณประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ข่าว ศูนย์อาเซียนศึกษารายงาน พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีRead More

ยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวที่เมืองสองแคว โครงการ ASEAN Cultural Day ครั้งที่ 2

วันที่ 31 มกราคม 2563 พระราชรัตนสุธี, ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก,ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นประธานเปิดโครงการ ASEAN Cultural Day ครั้งที่ 2 ณ บึงปากอ่าว ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โครงการ ASEAN Cultural Day ครั้งที่ 2 เป็นโครงการความร่วมมือของศูนย์อาเซียนศึกษาและภาคีเครือข่ายที่มีคณะพุทธศาสตร์ ,วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, สถาบันภาษา และองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมขึ้น โดยระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ จะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาพื้นบ้านชาวไทยทรงดำ การแสดงรำวง การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน อาหารพื้นบ้านอาเซียน เป็นต้น ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาร่วมกับภาครัฐและประชาชน ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมอาเซียน ตามพันธกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา ช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่งถึง 2,000 คนเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ซึ่งมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ […]Read More

Translate »