Just in : วันที่ 17 มิถุนายน 2563 พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อสารสร้างสรรค์ (creative content) เพื่อจัดทำวิดีทัศน์ของสำนักทะเบียนและวัดผลให้มีความทันสมัยที่ช่วยให้เข้าใจกระบวนการดำเนินการแต่ละขั้นตอนและเข้าถึงนิสิตรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษบ์ สุภทฺรวาทีRead More

การประชุมระดมความคิดเห็นวางแผนการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

Just in : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นและวางแผนยุทธศาสตร์ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 โดย สถาบันภาษา และภาคีเครือข่าย LIMCU along with Teaching and curriculum Department of Faculty of Education, Buddhist Research Institute, and ASEAN Studies Centre of MCU in group discussion for organizing “The 1st National and International Academic Conference on Languages and Cultures” Main Theme: Teaching and Learning English […]Read More

งานเสวนาวิชาการเรื่อง “ตามรอยพระเจ้าอุทมพร : เส้นทางจากอยุธยาสู่เมืองอมรปุระ”

Just in : 10 กุมภาพันธ์ 2563 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ.ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมด้วย ผศ.ดร.ผดุง วรรณทองเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง “ตามรอยพระเจ้าอุทมพร : เส้นทางจากอยุธยาสู่เมืองอมรปุระ” โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล ,ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์, เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เมตตาเป็นประธานในงานดังกล่าว ณ มจร วิทยาลัยสงฆพุทธปัญญาศรีทวราวดี (ว้ดไร่ขิง) ข่าว :ศูนย์อาเซียนศึกษา รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีRead More

การประชุมคณะกรรมการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา

just in : วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาเพื่อรองรับการประชุมวันวิสาขบูชาโลกและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ โดยมี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษาRead More

ASEAN Talks หัวข้อ “Suvanabumi : The Interplay of Indian Culture

ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยพุทธศาตร์นานาชาติ, สถาบันภาษา มจร, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาวิชาการ ASEAN Talks หัวข้อ “Suvanabumi : The Interplay of Indian Culture and Buddhism in ASEAN” ณ ห้อง I-Mind อาคารพระพรหมบัณฑิตาคาร วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ASEAN Studies Centre and IBSC are cordially welcome researcher, scholar and student to participate in ASEAN Talks today in special seminar session entitled on Suvanabumi : The […]Read More

Certificated Programme in Advanced English Pronounciation for Students

            Just in : 12 กุมภาพันธ์ 2563 พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตโต.,ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาพร้อมด้วยพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ,ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ในนามคณะกรรมการหลักสูตรวุฒิบัตรการออกเสียงภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับนิสิตอาเซียน (Certificated Programme in Advanced English Pronounciation for Students) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังนิสิตที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ณ ห้องพุทธเมตตา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย   ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา & สถาบันภาษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ภาพ : พระมหาวัชระ วชิรญาโณRead More

โครงการหลักสูตร Public Speaking Course

             Just in : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการโครงการหลักสูตร Public Speaking Course มีพระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายวิชาการ , พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา, ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายบริหาร, นางสาวสุธิดา มีเพียร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษาและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการให้กำลังใจนิสิตที่เข้าร่วมอบรมโครงการ ณ ห้องประชุมพุทธเมตตา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย            ทั้งนี้ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาได้ชี้แจงกำหนดการกิจกรรม the 1st ASEAN MCU Storytelling Festival ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 นี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษา, กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและสถาบันภาษา […]Read More

ASEAN-KM Forum: Toward Excellent Learning Organization ครั้งที่ 1

ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับสถาบันภาษาและเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ASEAN-KM Forum: Toward Excellent Learning Organization ครั้งที่ 1 สำหรับเวทีของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อค้นหารูปแบบที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ Co-Working Space วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีRead More

ASEAN TALK :India in 1266

วันนี้ เวลา 19.00 น.รายการท่องแดนพุทธภูมิ โดยพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. อาจารย์ มจร วิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นRead More

Translate »