ดร.ลำพอง กลมกูล ประชุมถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการปฏิบัติงานบุคลากร

Just in : วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการปฏิบัติงานบุคลากรเเละประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยกำชับให้บุคลากรดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้งานของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ____ ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที      Read More

Virtual conference on Multidisciplinary & Current Educational Research – MCU

CMCER – 2020 | Ayuttaya, Thailand | IFERP (https://icmcer.com/) Faculty of Education & Asean Studies Centre, MCU Ayuttaya, Thailand I 30th-31st July 2020 .The 1st International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research as a Virtual Conference Detail : Program] https://bit.ly/30bbmYv [Virtual Conferencing] (Day /1) https://bit.ly/2X9iKkY (Day 2) https://youtu.be/g_XcDuRP040 Full Text Proceeding https://bit.ly/2POvlpB _____________ ข่าว […]Read More

Call for Paper for Publication

Call for Paper for Publication เรียนเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Asia Pacific Journal of Religions and Cultures (TCI ฐาน 2) ติดต่อสอบถามโทร. 0949869334 AJRC, an interdisciplinary journal encouraging multidisciplinary scholars in humanities and social sciences, explorers of religions and cultures manifests cross-cultural and religious perspectives unto scholar works with innovative and multidisciplinary focus. Call+66 949869334 Email: yota.chai.1339@gmail.com Offical Website […]Read More

พิธีเปิดป้ายอาคารปฎิบัติธรรมพระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)

เมือวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผู้อำนวยการส่วนวิจัย ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารปฎิบัติธรรมพระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี) ณ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ อ กันทรารมย์ จ ศรีสะเกษ โดยมีพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. เป็นประธานในพิธีเปิดRead More

พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา

Just in : 3 กันยายน 2563 พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุม A400 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 สำนักงานศูนย์อาเซียนศึกษา มจร โดยมีวาระสำคัญดังนี้ 1. เรื่องแจ้งกำหนดการวันประสาทปริญญา 2.เรื่องจัดตั้งกองทุนมหาจุฬาเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 3.เรื่องการจัดนิทรรศการศูนย์อาเซียนศึกษา 4.รายงานผลการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus) 4.รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการร่วมกับสถาบันภาษา มจร 5.รายงานการปฏิบัติงานของบุคลากร 6.รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็ปไซต์ส่วนงาน 7.รายงานผลการดำเนินการงานบริการวิชาการ 8.รายผลการดำเนินงานจิตอาสาตามนโยบายมหาวิทยาลัย ข่าว :ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที                        Read More

โครงการการจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการจัดการวารสารและตรวจรูปแบบบทความวิชาการ

                            วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ศูนย์อาเซียนศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการจัดการวารสารและตรวจรูปแบบบทความวิชาการ โดยมีพระมหาปิยะนัฐปิยรตโน นักจัดการงานทั่วไปและผู้ประสานงานวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร เป็นวิทยากรและดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นประธาน ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกิจกรรม ASEAN Weekly Talk เป็นกิจกรรมการจัดการความรู้  ของศูนย์อาเซียนศึกษาที่ได้จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกเพื่อเป็นวิธีการส่งเสริมให้มีกระบวนการ และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการจัดการความรู้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยเฉพาะหมวด 1 การนำองค์กร, หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้,  และหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล จากผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของศูนย์อาเซียนศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ปี […]Read More

ผลงานวิชาการบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รับเชิญเป็น Keynote Speaker ที่ 1 (ร่วมกับ Speaker 2: Dr. Yulianto P. Prihatmaji https://bit.ly/2NxKyKy และ Speaker 3: Prof Dr. Chun-Tao Lee https://bit.ly/2Vpf5Pd) ในงาน International Conference 2020 SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN VIETNAM – EXPERIENCE OF ASIAN COUNTRIES (SDAVN) Ho Chi Minh City, July 16th -17th, 2020 (http://sdavn.uel.edu.vn/) บรรยายและนำเสนองานเรื่อง Sustainable Strategy for Agricultural Development by His Majesty King […]Read More

Translate »